Klauzula Informacyjna

dla osób korzystających z Serwisu informacyjnego
dotyczącego dokumentacji technicznej produktu

 1. Ochrona danych osobowych w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

  Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbierają:
  (a) Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A – („Spółka, Administrator”) bezpośrednio do Systemu informacyjnego dotyczącego dokumentacji produktowej dostępnego pod adresem: https://gryfilen.com

  W przypadku, o którym mowa w punkcie a) powyżej, administratorem danych osobowych jest
  Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN i kapitale wpłaconym 922 968 300 PLN, posiadającą NIP PL 851-318-76-11, REGON 362562393,.

  W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt kierując stosowne pismo na adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police lub wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy Azoty Polyolefins S.A.: adogapoly@grupaazoty.com.

 1. Zakres informacji
  W niniejszej klauzuli Spółki informują o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
  (a) Użytkownikami Serwisu pobierających dokumentacje produktową dotyczącą wyrobów Spółki. (łącznie „Państwo”, „Użytkownicy”)
 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

  3.1 Dane podawane przez Użytkowników
  W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, mogącą polegaćw zapewnieniu Państwu przez Spółkę dostępu do produktową dotyczącą wyrobów Spółki możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
  (a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
  (b) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu.

  W przypadku zgłoszenia Państwa woli do zapisania się do Systemu podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów obsługi współpracy pomiędzy Państwem oraz Spółką.

  3.2 Dane zbierane z innych źródeł
  Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
 1. Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

  4.1 Podstawy prawne przetwarzania danych
  Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

  (a) na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udostępnienia i aktualizacji dokumentacji produktowej za pośrednictwem Serwisu na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  (b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wynikających z prowadzenia Serwisu wobec Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub Spółkami lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  (c) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Spółki lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
  (d) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

  Takimi uzasadnionymi interesami są:
  (i) umożliwienie Spółce kontaktu z Państwem w celu obsługi Serwisu;
  (ii) przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych;
  (iii) zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;
  (iv) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Grupie Azoty;
  (v) ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę z Państwem roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
  (vi) weryfikacja wiarygodności Użytkownika;
  (vii) weryfikacja Użytkowników w publicznych rejestrach.

  4.2 Okresy przetwarzania danych ustalone dla poszczególnych celów
  Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizują Spółki poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarzają:

Nazwa celu przetwarzaniaOpis celu przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania
Udostępnienie dokumentacji dotyczącej produktów SpółkiProwadzenie SerwisuZgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)Do momentu wycofania zgody
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiDochodzenie lub obrona przed roszczeniamiDochodzenie lub obrona przed roszczeniamiDochodzenie lub obrona przed roszczeniami

      Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółki:
      (a) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez
      odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 3 lata od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia oraz
      (b) w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w umowach
      oraz we właściwych przepisach regulujących udzielanie dofinansowania – co do zasady są to okresy 5-letnie.

 1. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

  5.1 Przekazywanie danych osobowych poza SpółkęDane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Spółki. Takimi odbiorcami są:
  (a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak:
  (i) podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego dotyczącego systemów lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych lub podobne usługi,
  (ii) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
  (iii) podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji.

  Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę i nie będzie wykraczać poza zakres celów wskazanych w pkt 4. Spóła ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą prawa do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
  (b) inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:
  (i) podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków publicznych (w przypadku, gdy współpraca z Kontrahentem ma na celu realizację projektu, na który zostało udzielone dofinansowanie ze środków publicznych),
  (ii) podmioty uczestniczące w procesie ubezpieczania transakcji,
  (iii) Biuro Informacji Gospodarczej,
  (iv) instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
  (v) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,
  (vi) podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność audytorską oraz kancelarie prawne,
  (vii) inni Kontrahenci lub podwykonawcy uczestniczący w procesie wykonywania umowy,

  (c) inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy

  5.2 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Dane osobowe przekazywane podmiotom spoza Grupy Azoty mogą być również przetwarzane w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG"), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

  Państwa dane mogą zostać przesłane poza EOG (i) klientowi, dostawcy lub kontrahentowi Spółek, jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółką z Grupy Azoty a Kontrahentem lub (ii) podmiotom będących dostawcami systemów informatycznych oraz usług hostingowych.

  Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółki wprowadzą odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że ​​takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Spółki mogą przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.

  Mogą Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając ze swoich praw określonych w punkcie 6.
 1. Prawa przysługujące Kontrahentom i korzystanie z nich

  6.1Przysługujące prawa
  Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółka niezwłocznie skoryguje takie informacje.

  Ponadto, mają Państwo prawo do:
  (a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
  (b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
  (c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
  (d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółek lub strony trzeciej;
  (e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

  Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

  W odpowiedzi na Państwa żądanie Spóła może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Spółce lepiej zrozumieć sytuację. Spółka dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

  6.2Korzystanie z przysługujących Państwu praw

  Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres Inspektora Ochrony Danych Grupy Azoty Polyolefins S.A.: adogapoly@grupaazoty.com.

  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Spółki danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

 1. Aktualizacje klauzuli informacyjnej

  Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu [12.10.2023 r.] i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem Serwisu.

Oświadczenie Kontrahenta

Niniejszym oświadczam, iż:
(a) zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Kontrahentów;
(b) zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuję Spółkom w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów obsługi współpracy z Kontrahentami

LP.Nazwa spółkiAdres spółkiDane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych / Administratora Danych
1Grupa Azoty S.A. z siedzibą w TarnowieTarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8iod.tarnow@grupaazoty.com
2Grupa Azoty „KOLTAR sp. z o.o. z siedzibą w TarnowieTarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8iod.koltar@grupaazoty.com
3Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w KędzierzynieKędzierzyn-Koźle, 47-220, ul. Mostowa 30Aiod.zak@grupaazoty.com
4ZAKSA S.A.Kędzierzyn – Koźle, 47-223, ul. Mostowa 1Aiod@zaksa.pl
5Grupa Azoty Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w GrzybowieStaszów, 28-200, Grzybówiod.siarkopol@grupaazoty.com
6Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w PolicachPolice, 72-010, ul. Kuźnicka 1iod.police@grupaazoty.com
7Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1iod.gaps@gruopaazoty.com
8Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1iod@transtech.pl
9Grupa Azoty Polyolefins S.A.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1adogapoly@grupaazoty.com
10Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1ochronadanych@portpolice.pl
11„KEMIPOL” sp. z o.o.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 6amodrzejewska@kemipol.com.pl
12Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z.o.o. z siedzibą w TarnowieTarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 7iod.pkch@grupaazoty.com
13Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o.Tarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8iod.automatyka@grupaazoty.com
14Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.Kędzierzyn – Koźle, 47-220, ul. Mostowa 24Diod.prorem@grupaazoty.com
15Grupa Azoty „Compounding” sp z o.o. z siedzibą w TarnowieTarnów, 33-101, ul. Chemiczna 118iod.compounding@grupaazoty.com
16Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w PuławachPuławy, 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13iod.pulawy@grupaazoty.com
17Agrochem Puławy” sp. z o.o.Człuchów, 77-300, ul. Mickiewicza 5iod@agrochem.com.pl
18SCF Natural sp. z o.o.Fajsławice, 21-060, Suchodoły 120biuro@scfnatural.pl
19Grupa Azoty „FOSFORY” sp. z o.o.Gdańsk, 80-550, ul. Kujawska 2dpo@fosfory.pl
20STO-ZAP sp. z o.o.Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13stozap@interia.pl
21REMZAP sp. z o.o.Puławy, 24-110, ul. Ignacego Mościckiego 12odo@remzap.pl
22Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.Chorzów, 41-503, ul. Gabriela Narutowicza 15iod.zach@grupaazoty.com
23PROZAP sp. z o.o.Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13prozap@prozap.com.pl
24„Bałtycka Baza Masowa” sp. z o.o.Gdynia, 81-341, ul. Węglowa 3bbm@bbm.gdynia.pl
25Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.Tarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8iod.jrch@grupaazoty.com
26Grupa Azoty ATT Polymers GmbH Forster Straße 72; D-03172 Guben, Germanydr.manfred.braun@t-online.de
27COMPO EXPERT GmbHKrögerweg 10, 48155 Münster, Deutschlanddatenschutz@dsb-ms.de
28Grupa Azoty Energia sp. z o.o.Tarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8ga.energia@grupaazoty.com