Regulamin i polityka cookies

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy www.gryfilen.com (dalej również: „Serwis") jest prowadzony i udostępniany Użytkownikom przez Usługodawcę.
 2. W ramach Serwisu działają Usługi, udostępnione we własnym imieniu przez Usługodawcę w domenie www.gryfilen.com  oraz jej subdomenach.

 3. W ramach Serwisu prezentowane są wyłącznie treści informacyjne oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności produktu „Gryfilen” i informacji o działalności Spółki. Usługodawcy zastrzegają, że informacje zawarte w treści Serwisu stanowią jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy i w żadnej mierze nie stanowią porady organizacyjnej, technicznej itp.

 4. Usługodawcy podkreślają, że Serwis stworzony został z myślą i skierowany jest w głównej mierze do:
  (a) klientów i partnerów biznesowych
  (b) przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów i usług określonego rodzaju.

 5. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług w Serwisie, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

 7. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem Usług określonych w uregulowaniach szczególnych (np. w odrębnych regulaminach, informacjach, cennikach, specyfikacjach technicznych itp.).

 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu, w tym jego paragrafu 8, dotyczącego Polityki Cookies. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 9. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość korzystania również z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie. W takim przypadku zastosowanie znajdą regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawcy nie są stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie, ani też nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

 10. Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji pod adresem internetowym: Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji pod adresem internetowym: https://gryfilen.com/regulamin-i-polityka-cookies/
 11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 2 Definicje

 1. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane ii przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 2. Cookies Usługodawców - Cookies zamieszczane przez Usługodawców, związane ze Cookies zamieszczane przez Usługodawców, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawców za pośrednictwem Serwisu.

 3. Cookies Zewnętrzne - Cookies zamieszczane przez Partnerów Usługodawców, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 4. Materiały - publikowane w Serwisie wszelkiego rodzaju teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, bazy danych, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Partner - każdy podmiot współpracujący z jednym lub większą liczbą Usługodawców na podstawie odpowiedniej umowy.

 6. Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 7. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawców na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:
  (a) zapoznawanie się z Materiałami przygotowanymi przez Usługodawców lub Partnerów,
  (b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych.

 8. Usługodawca:

  Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach 72- 010, ul. Kuźnicka 1, nr KRS: 577195

 9. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu w jakikolwiek sposób.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Usług w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Rekomendowane jest korzystanie z przeglądarek internetowych typu Google Chrome 10 i nowsze, Mozilla Firefox 4 i nowsze, Internet Explorer 9 i nowsze.
 2. Uregulowania szczegółowe mogą wskazywać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z danych Usług.

§ 4 Zasady korzystania z serwisu

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może w szczególności:
  (a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w sposób umożliwiający Użytkownikowi dostęp do nich w każdym wybranym miejscu i czasie;
  (b) korzystać z dostępnych w Serwisie kalkulatorów.

 2. Jeżeli odrębne uregulowania szczegółowe nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usług dostępnych w Serwisie jest bezpłatne. Usługodawcy informują, że będą zamieszczać w Serwisie treści reklamowe i promocyjne, dotyczące usług i towarów Usługodawców lub ich Partnerów. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.

§ 5 Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów lub prezentowanych Materiałów (w tym m.in. oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), należą do Usługodawców lub jego Partnerów i podlegają ochronie prawnej.

 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy w szczególności:
  (a) utworów w rozumieniu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegających ochronie na mocy tej ustawy;
  (b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych;
  (c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej;
  (d) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują Partnerom, Usługodawcy prezentują w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi podmiotami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 4. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów.

 5. Bez uprzedniej zgody wszystkich Usługodawców Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz prezentowanych w nim Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
  (b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  (c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  (d) w odniesieniu do programów komputerowych - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym; rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii;
  (e) w odniesieniu do baz danych - pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

 6. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Serwisie jakichkolwiek Materiałów tym samym oświadcza on, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

§ 6 Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  (a) niezamieszczania treści o charakterze wulgarnym lub zawierających wulgaryzmy;
  (b) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  (c) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  (d)niezamieszczania treści noszących znamiona dyskryminacji na tle rasowym, religijnym, etnicznym, ze względu na płeć, orientację seksualną, poglądy polityczne i itp.;
  (e) niezamieszczania treści mogących być uznane za wzywające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 
  (f) niezamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, nielegalnych środków odurzających lub też nadmierne spożywanie alkoholu;
  (g) niezamieszczania treści naruszających czyjeś dobra osobiste, a w szczególności dane osobowe;
  (h) niezamieszczania innych treści o charakterze bezprawnym;
  (i) niezamieszczania linków do stron www naruszających powyższe zakazy.

 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nadto nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały. W szczególności odpowiada za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

 4. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika w przypadku:
  (a) naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, innych uregulowań szczególnych o których mowa w paragrafie 1 ust. 7, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  (b) w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, jego Partnerów, innych Użytkowników Serwisu lub na szkodę innych osób.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawców

 1. Usługodawcy nie gwarantują nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego poszczególnych części dla wszystkich jego Użytkowników. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do przerw lub zakłóceń w zakresie dostępności i korzystania z Serwisu. W szczególności takie przerwy lub zakłócenia mogą wystąpić w przypadku:
  (a) zdarzeń niezależnych od Usługodawców, w szczególności takich jak: siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich;
  (b) konieczności konserwacji, naprawy, rozbudowy, modyfikacji itp. sprzętu lub oprogramowania.

 2. Usługodawcy oświadczają, iż dołożą wszelkich starań, aby pochodzące od nich informacje lub Materiały ukazujące się w Serwisie były prawdziwe, rzetelne, kompletne i aktualne. Usługodawcy nie mogą jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  (a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, w szczególności za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji i Materiałów dostępnych w Serwisie, jak i za przydatność dla Użytkowników tych informacji i Materiałów;
  (b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
  (c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika lub innych Użytkowników.

 3. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne i niezawinione w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu.

 4. Usługodawcy nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawców, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

 5. Nadto Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet i niezależne od  woli Usługodawców, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 6. W przypadku, gdy w Serwisie umieszczone zostaną linki (połączenia) do stron internetowych, umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych lub usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Usługodawców, dołożą wszelkich starań, celem eliminacji połączeń do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem. Usługodawcy nie mogą jednak zagwarantować, że dany link zostanie usunięty natychmiast, gdyż z uwagi na możliwość bieżącej modyfikacji zawartości stron internetowych jest to trudne do zrealizowania. W związku z powyższym Usługodawcy zastrzegają, że Użytkownicy Serwisu korzystają z portali/serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez osoby trzecie, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie (za wyjątkiem reklam produktów samych Usługodawców) oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż Usługodawcy (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych Użytkowników Serwisu).
 8. Niezależnie od innych zastrzeżeń, z uwagi na bezpłatny charakter udostępnianych w Serwisie przez Usługodawców usług, Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności:
  (a) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z tego Serwisu lub usług;
  (b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach Serwisu lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

 9. Nadto Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach Serwisu i/lub usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawcy odpowiadają jednak, jak za własne działania lub zaniechania, za działania/zaniechania osób, z pomocą których dane zobowiązanie wykonują lub powierzają im jego wykonanie.
 10. Powyższe uregulowania nie wyłączają odpowiedzialności Usługodawców, jeśli wynika ona z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 Polityka Cookies

 1. Usługodawcy oświadczają, iż świadcząc Usługi drogą elektroniczną przechowują i uzyskują dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, za pomocą plików Cookies. Niniejszy paragraf 8 („Polityka Cookies”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawców.

 2. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie.

 3. Stosowane przez Usługodawców Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 4. Usługodawcy wykorzystują dwa typy plików Cookies:
  (a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia;
  (b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

 5. Mechanizm plików Cookies (zarówno sesyjnych, jak i trwałych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 6. Usługodawcy wykorzystują Cookies Własne w następujących celach:
  (a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  (b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  (c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 7. Usługodawcy wykorzystują Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  (a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu (administrator Cookies: Grupa Azoty Polyolefins S.A.);
  (b) analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA;
  (c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google AdSense – administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nadto Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 9. Usługodawcy zastrzegają, iż ograniczenie stosowania plików Cookies, o którym mowa w ustępie powyższym, może wpłynąć na niektóre funkcje, które ze swej natury wymagają plików Cookies.
 10. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności mogą być zawarte w uregulowaniach szczególnych, o których mowa w paragrafie 1 ust. 7 powyżej.

§ 9 Dane osobowe

W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Więcej informacji na temat sposobów i celów przetwarzania danych osobowych przez Usługodawców, jak również o przysługujących Użytkownikom prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://gryfilen.com/polityka-prywatnosci/

§ 10 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: ………lub listownie lub listownie na adres: …

 3. Usługodawcy rozpatrzą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. W przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną odpowiedź zostanie przesłana na adres, z którego nadesłano reklamację, chyba że Użytkownik zażąda odpowiedzi na inny adres elektroniczny lub odpowiedzi w formie listownej. Odpowiedź na reklamację listowną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 5. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej - o nie więcej niż kolejne 7 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy. Nadto Usługodawca zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wstrzymuje bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.

 6. Sposób postępowania ze wszelkimi zapytaniami w sprawach ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://gryfilen.com/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej określonej w paragrafie 1 ust. 2 powyżej.

 2. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawców z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej, wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany wchodzą w życie z  dniem ich opublikowania w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

 4. Usługodawcy w każdym czasie mają prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Serwisie oraz wprowadzania nowych Usług.

 5. Z zastrzeżeniem paragrafu 10 ust. 2 powyżej, wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: ………………