Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do osób fizycznych, które:
  (a) zamierzają udzielić lub udzieliły Administratorowi (w znaczeniu nadanym poniżej) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, w tym w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym wiadomości e-mail) oraz marketingu telefonicznego (wiadomości SMS);
  (b) chcą zarejestrować się jako użytkownicy w Serwisie;
  (c) przekazują swoje dane osobowe w Serwisie w celu kontaktu ze spółką Grupy Azoty Polyolefins S.A., przesłania zapytania, reklamacji, otrzymywania Newslettera, itd. (dalej „Państwo”).
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Państwa danych osobowych są następujące spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wymienione w Załączniku nr 1.

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  (a) na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przy użyciu Newslettera lub za pomocą kontaktu telefonicznego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  (b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Administrator dokona analizy ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz ocenili środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadnionymi interesami w związku z prowadzonym przez nas serwisem internetowym mogą być:
  (i) dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  (ii) marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej);
  (iii) obsługa zapytań i reklamacji;
  (iv) wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych;
  (v) dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;
  (vi) przeprowadzanie analiz dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony;
  (vii) wewnętrzne cele administracyjne, w tym cele statystyczne.

  (c) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dotyczy to np. sytuacji udostępnienia Państwa danych na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów.

 1. W ramach Serwisu internetowego przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  (a) dane identyfikacyjne podane w formularzu dot. przesyłania Newslettera, adres e-mail, imię i nazwisko,
  (b) dane identyfikacyjne i kontaktowe podane w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail, telefon,
  (c) dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na Serwis, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających nasz Serwis, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie. W celu dowiedzenia się więcej na temat zbierania przez nas danych zbiorowych prosimy o zapoznanie się z naszą informacją dotyczącą cookies dostępną w Serwisie,
  (d) inne dane podawane przez Państwa w związku z korzystaniem z serwisu internetowego (adres IP, historia użytkownika).

 1. Administrator zbiera  Państwa dane osobowe wymienione w pkt. 3 powyżej bezpośrednio od Państwa.

  4.1 W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom:
  (a) administratorowi strony internetowej;
  (b) dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych;
  (c) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
  (d) firmom kurierskim i operatorom pocztowym.

  4.2 W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.

  4.3 Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:

Nazwa celu przetwarzaniaOpis celu przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania
Marketing bezpośredni produktów i usług AdministratoraProwadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora w postaci wysyłania Newsletterów, informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym e-maili).Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)Do momentu wycofania zgody
Marketing „tradycyjny”Wysyłanie użytkownikom Serwisu materiałów reklamowych w formie listownejUzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów
Obsługa reklamacji i zapytańObsługa reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu zgłoszonych przez użytkowników, a także innych zapytańUzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wykonywanie umowy przez Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów

Wewnętrzne cele administracyjne Administratora w tym cele statystyczneSporządzanie statystyk na podstawie zebranych danych osobowychUzasadnione interesy Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres, przez jaki Administratora przetwarza dane osobowe dla innych celów

Profilowanie w celach marketingowych oraz sporządzanie statystyk na cele marketingoweUmożliwienie Administratorowi dostosowania oferty do profilu klienta oraz sporządzanie statystyk na podstawie zebranych danych osobowychUzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)Okres, przez jaki Administrator wykorzystuje dane osobowe zawarte w plikach cookies [Okresy przechowywania cookies powinny być wskazane w informacji dotyczącej cookies.] (po tym czasie dane mogą być przechowywane w formie zanonimizowanej)
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiUstalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniamiUzasadnione interesy Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Do momentu przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady nie dłużej niż 6 lat
 1. Przysługuje Państwu prawo do:
  (a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  (b) żądania sprostowania danych,
  (c) żądania usunięcia danych,
  (d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  (e) żądania przenoszenia danych,
  (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  (g) cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Administrator ustalił, że punktem kontaktowym w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty Polyolefins S.A. Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police lub wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy Azoty Polyolefins S.A.: adogapoly@grupaazoty.com , wraz z dopiskiem „Dane osobowe – Serwis”.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora jest dobrowolne, ich niepodanie może jednak prowadzić do (w zależności od tego w jakim celu są one zbierane):
  (a) niemożności prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa,
  (b) niemożnością wysyłania przez Administratora Newslettera do Państw,
  (c) niemożności odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie lub reklamację.
ZAŁĄCZNIK NR 1

Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów obsługi współpracy z Kontrahentami

LP.Nazwa spółkiAdres spółkiDane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych / Administratora Danych
1Grupa Azoty S.A. z siedzibą w TarnowieTarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8iod.tarnow@grupaazoty.com
2Grupa Azoty „KOLTAR sp. z o.o. z siedzibą w TarnowieTarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8iod.koltar@grupaazoty.com
3Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w KędzierzynieKędzierzyn-Koźle, 47-220, ul. Mostowa 30Aiod.zak@grupaazoty.com
4ZAKSA S.A.Kędzierzyn – Koźle, 47-223, ul. Mostowa 1Aiod@zaksa.pl
5Grupa Azoty Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w GrzybowieStaszów, 28-200, Grzybówiod.siarkopol@grupaazoty.com
6Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w PolicachPolice, 72-010, ul. Kuźnicka 1iod.police@grupaazoty.com
7Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1iod.gaps@gruopaazoty.com
8Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1iod@transtech.pl
9Grupa Azoty Polyolefins S.A.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1adogapoly@grupaazoty.com
10Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1ochronadanych@portpolice.pl
11„KEMIPOL” sp. z o.o.Police, 72-010, ul. Kuźnicka 6amodrzejewska@kemipol.com.pl
12Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z.o.o. z siedzibą w TarnowieTarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 7iod.pkch@grupaazoty.com
13Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o.Tarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8iod.automatyka@grupaazoty.com
14Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.Kędzierzyn – Koźle, 47-220, ul. Mostowa 24Diod.prorem@grupaazoty.com
15Grupa Azoty „Compounding” sp z o.o. z siedzibą w TarnowieTarnów, 33-101, ul. Chemiczna 118iod.compounding@grupaazoty.com
16Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w PuławachPuławy, 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13iod.pulawy@grupaazoty.com
17Agrochem Puławy” sp. z o.o.Człuchów, 77-300, ul. Mickiewicza 5iod@agrochem.com.pl
18SCF Natural sp. z o.o.Fajsławice, 21-060, Suchodoły 120biuro@scfnatural.pl
19Grupa Azoty „FOSFORY” sp. z o.o.Gdańsk, 80-550, ul. Kujawska 2dpo@fosfory.pl
20STO-ZAP sp. z o.o.Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13stozap@interia.pl
21REMZAP sp. z o.o.Puławy, 24-110, ul. Ignacego Mościckiego 12odo@remzap.pl
22Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.Chorzów, 41-503, ul. Gabriela Narutowicza 15iod.zach@grupaazoty.com
23PROZAP sp. z o.o.Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13prozap@prozap.com.pl
24„Bałtycka Baza Masowa” sp. z o.o.Gdynia, 81-341, ul. Węglowa 3bbm@bbm.gdynia.pl
25Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.Tarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8iod.jrch@grupaazoty.com
26Grupa Azoty ATT Polymers GmbH Forster Straße 72; D-03172 Guben, Germanydr.manfred.braun@t-online.de
27COMPO EXPERT GmbHKrögerweg 10, 48155 Münster, Deutschlanddatenschutz@dsb-ms.de
28Grupa Azoty Energia sp. z o.o.Tarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8ga.energia@grupaazoty.com